עמוד ראשי תקנון צור קשר ומפת הגעה רשומים באתר
אלבומי תמונות


-

תקנוןמבוא
ברוך הבא ל zoomzoom.co.il, בבקשה קרא בתשומת לב את התקנון, היות והוא יהווה בסיס לדיון משפטי בינך
לבין  zoomzoom.co.il.
1.2. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לשני המינים  ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
1.3. אתר zoomzoom.co.il  פותח ומופעל ע"י חברת  זומזום ישראל בע"מ.
1.4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן כל פעילות שתבצע באתר לרבות הורדת התוכנה לצורך עיצוב מוצרי דפוס מעידה אל הסכמתך לקבל את התקנון ולנהוג על פיו.
1.5. zoomzoom.co.il שומרת לעצמה הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם. לקבלת גרסה עדכנית אנא הקפד להיכנס לתקנון החברה כפי שמפורסם באתר zoomzoom.co.il הגרסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת.
1.6. תקנון זה עודכן בתאריך ‏30.08.07

2.כללי
2.1. ישנו איסור לעשות שימוש באתר או בכלי העריכה 
      המסופקים על ידו לצורך עריכה ו/או העלאת 
      ו/או העלאת טקסטים ותמונות אשר: מוגנים בזכויות
      יוצרים ואין למשתמש את האישור המתאים להם,
      מהווים עדות או פותחים פתח לעבירה פלילית / 
      אזרחית , מוצאים דיבה ו/או לשון הרע, הינם 
      חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות ו/או פוגעים 
      בצנעת הפרט, מפרים סימני מסחר או כל חומר 
      המקים עילה לתביעה או מפר הוראת דין לרבות
      חוק איסור לשון הרע,תשכ"ה-1965 וחוק הגנת 
      הפרטיות, התשכ"א-1981.
2.2. המעביר חומרים לצורך הפקת דפוס למפעילי האתר
      מאשר בעצם פעולתו זו שהינו בעל זכויות היוצרים 
      לחומר המועבר או שקיבל אישור לעשות בהם שימוש
      כחוק. המפר הוראה זאת מיפה 
      את zoomzoom.co.il להעביר עליו תביעה.
2.3. מפעילי אתר zoomzoom.co.il שומרים לעצמם 
     את הזכות למחוק חומרים שאינם ראויים ממחשבי
     החברה ו/או לפעול בכל דרך שתיראה לנו בהתאם
     להפרה שתבוצע כמתואר להפרה שתבוצע כמתואר
     להפרה שתבוצע כמתואר בסעיף 2.1. האתר לא ישא
     באחריות בגין כל נזק העלול לנבוע ממקרים כגון 
     הנ"ל. האתר שומר לעצמו את הזכות המלאה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי עבור כל נזק או הליך משפטי 
     שיגרמו להם ו/או למפעיליהם /או למנהליהם ו/או 
     לעובדיהם ו/או למי ממשתמשיהם ו/או לצד שלישי 
     כלשהו בעקבות פעולות כגון אלו המוזכרות בסעיף 
     2.1.
2.4. מובהר בזאת כי אחסון חומרים ע"י האתר ללקוחותיו לא תפורש כמסירת חזקה על החומרים.
2.6. האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ולבטל הזמנות של רוכשים המפרים את התקנון.

 

3.שימוש בתוכנה

3.1. רישיון לשימוש התוכנה מופיע בתוכנה ומאושר בשלב התקנת התוכנה. מטעמי נוחות מובא לעיונך רישיון השימוש בתוכנה גם בתקנון החברה.
3.2. הבעלות, הזכויות בתוכנה כולל הדוקומנטציה וזכויות היוצרים, סימני המסחר, זכויות פטנט ו/או כל נכס אחר הקשור בתוכנה ולרבות הקוד שלה הינם בבעלות החברה. הרישיון המוענק על ידי החוזה הזה מקנה לך את הזכות להשתמש בתוכנת  zoomzoom בהתאם לתנאים של הסכם זה .
3.3. מסמך זה הנו הסכם משפטי בינך ובין החברה עבור שימוש בתוכנה לעריכת אלבום תמונות zoomzoom. על ידי הורדה, התקנה, העתקה או כל שימוש אחר במוצר התוכנה הנך מסכים להיות מחויב לתנאי הסכם זה. במידה ואינך מסכים לתנאי הסכם זה, עליך לפעול באופן מידי  להשמיד את כל החומר הכתוב ו/או ההעתקים של התוכנה במידה ואלו קיימים אצלך.
3.4. התוכנה של  zoomzoom והחומר המצורף אליה  נתונים לזכויות יוצרים של החברה. אסור  להעתיק, לשכפל, לבצע בה כל שינוי, למזגה בכל אופן שהוא או לכלול אותה עם תוכנה אחרת, להציע אותה להורדה מאתר באינטרנט, לבצע כל פעולה של "הנדסה לאחור" . הנך עשוי להיות אחראי מבחינה חוקית עבור כל הפרת זכויות יוצרים שנגרם על ידי הפרתך לתנאי הסכם זה.
3.5. אתה יכול להשתמש בתוכנת zoomzoom למטרה הבלעדית של הזמנת  הדפסות מ- zoomzoom.co.il. אסור לך לגלות, לפרסם, לתרגם, לשחזר, לשחרר או להפיץ העתקים של התוכנה או חומר כתוב מצורף לה. אסור לך לשנות, לעבד, לתרגם או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על החומרים  הכתובים בלי הסכם כתוב מראש של zoomzoom.co.il .
3.6 מדיניות עדכון:  zoomzoom.co.il תפיץ מפעם לפעם ללא כל הודעה מראש גרסה מעודכנת של התוכנה. תוכן הגרסה המעודכנת נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. הגרסה המעודכנת תכלול בין השאר מחירון. המחירון התקף יהיה תמיד זה שפורסם באתר ביום ההזמנה.
3.7. תוכנת zoomzoom  מוגשת לך לשימוש כפי שהיא. הנך מוותר מראש על כל טענה כנגד zoomzoom בנוגע לשירותים המוענקים ע"י התוכנה, תכונות המשולבות בה ו/או השפעתה על המחשב שברשותך.
3.8. בשום אופן החברה לא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן רווח ו/או אובדן מידע, בין ישירים ובין עקיפים מכל מין וסוג שהם.

3.9. במידה ואינך מקבל תנאי הסכם זה, הינך מתבקש לא להתקין את התוכנה.

 

4. אחסון מידע

4.1. האתר יפעל בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת לשמור על החומרים המועברים אליו לצורך הדפסה. למרות זאת על המשתמשים ליצור עותק גיבוי לכל חומר שנשלח. אין אנו אחראים על כל חומר שאבד או נהרס לפני או אחרי הפקתו.
4.2. במקרה של אובדן חומר לפני שהופק, יוחזר ללקוח מלוא הסכום ששולם
4.3. אין האתר מתחייב לשמור את החומר שהועבר לרשותו לאחר אספקת המוצר הנדרש.
4.4. בכל מקרה החברה לא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן רווח ו/או אובדן מידע , בין במישרין ובין בעקיפין מכל מין וסוג שהם.

 

5.הזמנה, הספקה וביטולים

5.1. אישור על ההזמנה יבוצע על ידי שליחת אי מייל אל כתובת הדואר שלך לאחר קבלת הקובץ בדיקתו וחיוב של כ"א.
5.2. מחיר אלבומי התמונות יעודכנו מפעם לפעם. על מנת שיהיו ברשותך המחירים המעודכנים, הקפד לעדכן גרסא לפני שליחת הזמנה. בכל מקרה המחירון המחייב הינו זה שמופיע באתר החברה ביום שליחת ההזמנה.
5.3. מועדי ההספקה של המוצרים הינם לאחר התשלום עבור ההזמנה, ואינם כוללים את זמן המשלוח כפי שייבחר על ידך.
5.4. בעת ביצוע ההזמנה תינתן האופציה למזמין להקיש קוד שחולק מראש המזכה את ההזמנה בהנחה כספית. לאחר הקשת הקוד יוצג סיכום החשבון להזמנה המגלם בתוכו את ההפחתה של ההנחה הכספית. למען הסר ספק, הקודים המופצים הינם לשימוש חד פעמי אלא אם צוין אחרת. החשבון המוצג יכנס לתוקף רק עם קבלת ההזמנה באתר ואימות תקפות הקוד מול מאגר המידע המרכזי של החברה. במקרה שנעשה בקוד שימוש קודם , ההזמנה לא תחויב ונציג משירות הלקוח יפנה ללקוח להמשך טיפול.
5.5. ביצוע רכישה ב zoomzoom מהווה אישור להכלל ברשימת הדיוור של  zoomzoom. במידה ותרצה תוכל להסיר את כתובת הדוא"ל שלך מרשימת התפוצה ע"י פניה למייל info@zoomzoom.co.il.
5.6. המוצרים יסופקו באמצעות דואר ישראל. אין האתר אחראי על עיכוב במסירת המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתנו לרבות אך לא להוציא שביתות ועיצומים.
5.7. תעריפי המשלוח הינם בישראל בלבד, עבור משלוח מחוץ לגבולות המדינה יקבע מחיר באמצעות שירות הלקוחות של האתר.
5.8. האתר לא יהיה אחראי לאובדן משלוח בשל מתן כתובת דואר שגויה.
5.9. בעת מסירת המוצר רשאי האתר לדרוש נוכחות של בעל כרטיס האשראי לצורך זיהוי וחתימה על שובר אשראי.
5.10. ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ'א - 1981 .
5.11. הודעות ביטול יש להעביר במייל או בכתב לפי הפרטים המפורסמים באתר. האתר יכבד ביטול הזמנות שטרם נכנסו לתהליך היצור.
5.12. ב zoomzoom מיושמת מערכת אבטחת איכות קפדנית ביותר, במידה וקיבלת מוצר אשר יש חשש שהינו פגום, יש לפנות תוך 14 יום למשרדנו בצירוף חשבונית הרכישה לצורך בדיקה , מוצר פגום יזוכה במלאו הסכום, או בהפקה מחודשת ע"פי בחירת zoomzoom.

 

6.לפני אישור הזמנה

6.1. מכיוון שמדובר במוצרי דפוס שאין ביכולתנו לשלוט על תוכנם בבקשה קרא בעיון פרק זה.
6.2. יש לעשות הגהה על ידי אופציית תצוגה מקדימה לפני שליחת האלבום תמונות לדפוס, האתר אינו אחראי על שגיאות כתיב שגיאות במיקומי תמונות או עמודים. אלבום התמונות יודפס כפי שהוא מופיע בתצוגה המקדימה.
6.3. בנוסף zoomzoom לא תהיה אחראית לשגיאות כגון: חוסר ניצול מקסימלי של עמודים, שילוב תמונות באיכות נמוכה, כמות עותקים מוזמנת וכד'.
6.4. יש לקחת בחשבון שסטייה של עד % 15 בגוון הצבעים ועד 3 מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב ובין המוצר הסופי אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב להדפסה בפועל.

 

7.שונות

7.1. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של החברה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.
7.2. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
7.3. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
7.4. לבתי המשפט באזור תל-אביב יפו בלבד תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.

 

8.מועדון חברים אוהבים

8.1. zoomzoom מאפשרת ללקוחותיה לצבור כסף  בעבור גיוס לקוחות חדשים.
8.2. ניתן יהיה להשתמש בכסף זה כזיכוי ליצירת אלבומים  החל מכל סכום או לקבל שיק מזומן החל מצבירה של
 400 ₪.
8.3. על מנת לצבור כסף יש להיכנס ל"החשבון שלי", למלא את שמות החברים וכתובות המייל שלהם במקום המתאים וללחוץ "שלח".
8.4. חשבון הלקוח יזוכה ב 5% ממחיר ההזמנה הקרובה של עשרת החברים המידיים. 4% מהחברים של החברים, וכך הלאה עד 5 דורות.
8.4.1. החבר נרשם כלקוח פרטי של zoomzoom ומבצע הזמנות על פי המחירון המתפרסם באתר.
8.4.2. ההזמנות מתבצעות עד שנתיים מיום הרישום. 
8.5. הלקוח יוכל לעקוב באמצעות החשבון האישי שלו אחר סכומי הכסף המגיעים לו.
8.6. ניתן לצבור כסף מחמישה "דורות" של חברים בלבד.

9.הגבלת פרטיות

הגבלת פרטיות-החברה מכירה בחובתה לשמור על פרטיות לקוחותיה ותמנע כל האפשר ממסירת פרטים אודות לקחותיה לצד שלישי

 


משרדי zoomzoom: ברח' אריה שנקר 14 פתח תקוה, מצד ימין ש הבניין קומה שניה במעלית |טל 03-6914455 או בווצאפ 054-8018303